Regulamin uczestnictwa w zajęciach

1. Regulamin ten określa zasady szkolenia i zapewnia najlepszą jakość usług. 2. Aby przystąpić do zajęć, należy zapisać się na kurs w naszym Centrum albo na naszej stronie internetowej. Podczas kompletowania grupy administrator skontaktuje się z Państwem i poda datę i godzinę rozpoczęcia zajęć. 3. Płatność za zajęcia jest dokonywana miesięcznie. 4. Opłata za szkolenie jest dokonywana przez cały okres nauki za każdy pełny miesiąc kalendarzowy z góry. 5. Zajęcia odbywają się przez cały okres wybranego kursu zgodnie z planem. 6. W wypadku gdy dziecko opuściło zajęcie, opłata za zajęcia nie jest zwracana. Reklamacje nie są przyjmowane. Kierownictwo Centrum zastrzega sobie prawo do oferowania darmowych, indywidualnych zajęć dla dzieci, które opuściły lekcję z powodu choroby, w wypadku gdy rodzice (ustawowi przedstawiciele) zgłosili się do administracji oraz potwierdzili chorobę dziecka zaświadczeniem od instytucji medycznej lub od prywatnego lekarza. 7. Koszt szkolenia obejmuje niezbędne do zajęć akcesoria, materiały pomocnicze i informacyjne. 8. Prosimy o odbieranie dziecka po zajęciach nie później niż w momencie ukończenia zajęć, aby nie zakłócać funkcjonowania Centrum i planu następnych lekcji. 9. Dziecko musi regularnie chodzić na zajęcia i odrabiać zadania domowe. W wypadku nienależytego wykonania niniejszego punktu Centrum zastrzega sobie prawo do przedyskutowania z rodzicami dziecka możliwych sposobów poprawy jego wydajności, a także do zalecenia kontynuowania przez dziecko nauki w innej grupie, która ma odpowiedni poziom szkolenia. 10. Goście są zobowiązani do przestrzegania zasad porządku publicznego i czystości w pomieszczeniach Centrum. Nie wolno przeszkadzać w prowadzeniu zajęć. 11. W wypadku, gdy zasady odwiedzania zajęć nie są przestrzegane, Centrum zastrzega sobie prawo do podjęcia decyzji o dalszej obecności klienta na zajęciach. 12. Podczas zajęć dzieci w klasie znajdują się bez rodziców. 13. Podczas zajęć w klasach należy zawsze wkładać obuwie na zmianę. 14. Rodzic (jego zastępca) zobowiązuje się do kontrolowania, aby dziecko przychodziło na zajęcia zdrowe, a także czyste i schludne. 15. Nie dopuszcza się do zajęć dzieci z chorobami zakaźnymi lub ich objawami, a także dzieci z pogorszonym ogólnym stanem zdrowia. Przy pierwszych oznakach choroby zakaźnej rodzice (przedstawiciele prawni) dziecka muszą zawiadomić Centrum albo nauczycieli o opuszczeniu zajęć przez dziecko. 16. Jeśli nauczyciel w trakcie zajęć zauważa objawy choroby u dziecka, jest on zobowiązany zawiadomić rodziców (przedstawiciela ustawowego), który musi jak najszybciej odebrać dziecko z centrum, nie czekając aż skończą się zajęcia. 17. Nie wolno przynosić do szkoły gum do żucia, cukierków, ciastek i innych przekąsek, jak również własnych zabawek. 18. Centrum nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy wartościowe pozostawione w Centrum. Klienci są odpowiedzialni za swoje rzeczy. 19. Płacąc za usługi, Klient automatycznie akceptuje zasady naszego Centrum i zobowiązuje się do ich wypełniania. 20. Drodzy Rodzice, jeśli chcecie, żeby rezultaty dziecka po odwiedzaniu naszego ośrodka były widoczne, musi ono regularnie chodzić na zajęcia! Dziękujemy za uwagę i zrozumienie!