Rozwój bez granic
+48 733 038 068
info@amakids.pl

Warunki korzystania

Niniejsze Warunki Korzystania zostały sporządzone w oparciu o przepisy prawa obowiązujące na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej i określają zasady działania Serwisu oraz świadczenia i korzystania z Usług. Niniejsze Warunki Korzystania określają prawa i obowiązki Użytkowników, a także prawa, obowiązki i zakres odpowiedzialności Administratora jako podmiotu zarządzającego i prowadzącego Serwis, przy czym zasady korzystania z poszczególnych Usług oferowanych za pośrednictwem Serwisu mogą być również regulowane odrębnymi Regulaminami.Wygląd graficzny, logo, elementy grafiki, znaki towarowe, oprogramowanie, baza danych, a także koncepcja Serwisu i poszczególne jego treści podlegają ochronie prawnej.Warunkiem korzystania z Usług jest dokładne zapoznanie się z treścią niniejszych Warunków Korzystania oraz Klauzuli Informacyjnej. Korzystanie z Usług odbywa się na podstawie i zgodnie z niniejszymi Warunkami Korzystania.

 I.  Definicje

 Administrator –  NWL PRO VIktar Vasileuski w Warszawie, przy ul/ Nowogrodzka 56 a lokal 10, 00-695 Warszawa,  NIP: 5242815458, REGON: 368524175. Dane – wszelkie informacje, dane elementy, materiały, algorytmy, schematy, utwory, oznaczenia, nazwy, programy, aplikacje, wzory, wzory użytkowe, znaki, linki, komentarze, znaki towarowe, kody, symbole, wizerunki, nagrania, artystyczne wykonania, wpisy, dźwięki niezależnie od ich formy, charakteru i sposobu zapisu lub przedstawienia umieszczone w ramach Serwisu przez Administratora lub na jego zlecenie. Materiały – wszelkie informacje, elementy, algorytmy, schematy, utwory, oznaczenia, nazwy, programy, aplikacje, wzory, wzory użytkowe, znaki, znaki towarowe, kody, symbole, wizerunki, nagrania, artystyczne wykonania, linki, komentarze, wpisy, dźwięki niezależnie od ich formy, charakteru i sposobu zapisu lub przedstawienia, komentarze niezależnie od ich formy, charakteru i sposobu zapisu lub przedstawienia, przekazane, ujawnione, upublicznione, wyświetlone, udostępnione, udostępnione w Serwisie przez Użytkownika. Klauzula Informacyjna – dokument, określający zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych Użytkowników przez Administratora, stanowiący integralną cześć Warunków Korzystania  .Regulamin / Regulaminy – zasady korzystania z poszczególnych Usług oferowanych za pośrednictwem Serwisu. Serwis – witryna internetowa dostępna pod domeną www.amakids.pl Usługa– płatna lub bezpłatna usługa świadczona drogą elektroniczną przez Administratora na rzecz Użytkowników zgodnie z postanowieniami Warunków Korzystania i Regulaminu, włączając konkursy, loterie i inne podobne akcje organizowane dla Użytkowników.Użytkownik – osoba korzystająca z Serwisu.Warunki Korzystania – niniejsze Warunki Korzystania z Serwisów internetowych administrowanych przez www.amakids.pl

II. Postanowienia wstępne

1. Warunki Korzystania określają ogólne zasady korzystania z Serwisu i Usług dostępnych poprzez Serwis.

2. Podmiotem administrującym Serwisem jest Administrator.

3. W przypadku gdy w ramach danej Usługi lub funkcjonalności Serwisu udostępniony jest przez Administratora Regulamin, korzystanie z tej funkcjonalności lub Usługi regulowane jest zarówno przez Warunki Korzystania jak i Regulamin. W zakresie w jakim poszczególne postanowienia Warunków Korzystania i Regulaminu pozostają sprzeczne lub nie dają się stosować łącznie, w pierwszej kolejności należy stosować postanowienia Regulaminu.

4. Dostęp i korzystanie z Serwisu są bezpłatne, chyba że jego określona część albo konkretna Usługa została wyraźnie oznaczona jako płatna, w szczególności na podstawie Regulaminu.III.

III. Dostęp do Serwisu

1. Korzystanie z Serwisu możliwe jest wyłącznie przy użyciu przeglądarki internetowej spełniającej jednocześnie wymogi:a. Obsługa HTML 4.01 wg. standardu W3C,b. Włączona obsługa cookie,c. Włączona obsługa Javascript,d. Prawidłowo zainstalowana w tyczka Adobe Flash Player wersji 10 lub nowsza.

2. Możliwość korzystania z Serwisu może być uzależniona od indywidualnych konfiguracji sprzętowych i ustawień oprogramowania użytkownika lub dostawcy łącza internetowego.

3. Administrator dołoży wszelkich starań żeby Serwis funkcjonował w sposób ciągły, przy czym Administrator jest upoważniony do przeprowadzania prac (napraw, konserwacji, przeglądów, ulepszeń, zmian Serwisu lub jego elementów), podczas których dostępność Serwisu może być ograniczona lub Serwis może być niedostępny.

4. O przerwach technicznych zaplanowanych przez Administratora i czasie ich trwania Administrator będzie informował Użytkowników poprzez dostępne mu środki, w szczególności poprzez umieszczanie komunikatów w ramach Serwisu.

IV. Przekazywanie Materiałów przez Użytkowników

1. W ramach Serwisu Administrator może umożliwić Użytkownikowi przedstawienie, przekazanie, ujawnienie, upublicznienie, wyświetlenie, udostępnienie lub wgranie Materiałów.

2. Udostępnianie Materiałów, o których mowa w ust. 1 powyżej, odbywa się wyłącznie w oparciu o funkcjonalności dostępne dla Użytkownika w ramach Serwisu, w tym zgodnie z parametrami oraz warunkami technicznym przewidzianymi przez te funkcjonalności, w tym, lecz nie wyłącznie, wielkość/rozmiar/rozdzielczość Materiałów, dostępne czcionki itp., jeżeli zostały określone przez Administratora.

3. Udostępniając dany Materiał, zgodnie z ust. 1 i 2 powyżej, Użytkownik oświadcza i zapewnia że:a. jest wyłącznym twórcą, wykonawcą lub producentem Materiału i wszystkich jego części i przysługuje mu pełnia praw do Materiału, bądź jest uprawniony do dysponowania, korzystania, rozpowszechniania i rozporządzania Materiałem,b. prawa Użytkownika do Materiału i jego zawartości oraz wszelkich ich elementów nie są ograniczone ani obciążone na rzecz jakiejkolwiek osoby trzeciej. Użytkownik gwarantuje, iż rozporządzenie przez niego Materiałem po jego udostępnieniu w ramach Serwisu nie wpłynie na uprawnienia Administratora,c. materiał i jego wykorzystanie zgodnie z Warunkami Korzystania lub Regulaminem nie zagrozi ani nie naruszy niczyich praw, dóbr, dóbr osobistych, prawa, dobrych obyczajów, moralności, uczuć, przekonań, zasad uczciwej konkurencji, know-how, interesów, tajemnicy chronionej prawem lub na podstawie zobowiązania; nie będą obraźliwe,d. zwolni Administratora, jego właścicieli, pracowników lub współpracowników z roszczeń jakie mogą pojawić się w związku z utrzymywaniem i korzystaniem z Materiałów w ramach Serwisu na skutek ich udostępnienia przez Użytkownika, w tym zapłaci zasądzone lub uzgodnione wynagrodzenie, odszkodowanie lub zadośćuczynienie, dokona usunięcia skutków naruszenia i zadośćuczyni innym słusznym roszczeniom oraz pokryje wynikłe stąd koszty, w tym koszty obsługi prawnej z tym związane, zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa w tym zakresie. Użytkownik udostępnia Materiał dobrowolnie, a Administrator nie jest zobowiązany do zapłaty na rzecz Użytkownika ani osób trzecich jakiegokolwiek wynagrodzenia związanego z korzystaniem z Materiału ani dokonywania innych formalności w tym zakresie. W przypadku wprowadzenia odpłatnych form korzystania z Materiałów, rodzaj, wysokość i zasady płatności przez Administratora zostaną określone w Regulaminie,f. udostępniony Materiał może być utrwalany, zwielokrotniany, odtwarzany, wyświetlany, udostępniany, w miejscu i czasie wybranym, rozpowszechniany za pomocą mediów strumieniowych i w celu pobrania, układany i porządkowany według różnych kryteriów, łączony z innymi Materiałami do momentu jego usunięcia z Serwisu lub przekazania zakazu korzystania z niego korzystania Administratorowi przez uprawnionego,g. udostępniony Materiał nie będzie zawierał oprogramowania lub aplikacji zagrażających funkcjonowaniu Serwisu, w tym w szczególności wirusów komputerowych.

 4. Administrator Serwisu nie prowadzi usługi archiwizacji lub przechowywania Materiałów, chyba że co innego wynika wprost z Regulaminu.

V. Procedura zgłaszania zagrożenia lub naruszenia praw

1. Administrator oświadcza, iż udostępniając Użytkownikowi przedstawienie, przekazanie, ujawnienie, upublicznienie, wyświetlenie, udostępnienie lub wgranie Materiałów nie bada czy Materiały nie naruszają prawa, praw, dóbr osobistych, dobrych obyczajów, uczuć, moralności, przekonań, zasad uczciwej konkurencji, know-how, interesów, tajemnicy chronionej prawem lub na podstawie zobowiązania.

2. W sytuacji jednak gdyby zamieszczenie Materiału w ramach Serwisu zostało dokonane z naruszeniem prawa, praw, dóbr osobistych, dobrych obyczajów, uczuć, moralności, przekonań, zasad uczciwej konkurencji, know-how, interesów, tajemnicy chronionej prawem lub na podstawie zobowiązania Administrator powiadomiony o takim naruszeniu przez osobę uprawnioną zgodnie z procedurą opisaną poniżej podejmie działania mające na celu usunięcie z Serwisu Materiałów będących przyczyną naruszenia.

3. Administratora uznaje się za powiadomionego o zgłoszeniu zawiadomienia o naruszeniu jeśli łącznie spełnione zostaną następujące warunki:a. zawiadomienie zostanie skierowane przez osobę uprawnioną:i. w przypadku osób fizycznych działających we własnym imieniu lub jako przedstawiciel ustawowy: wraz z podaniem jej imienia i nazwiska ewentualnie podstawy występowania jako przedstawiciel ustawowy, adresu korespondencyjnego, adresu email, własnoręcznym podpisem,ii. w przypadku innych osób lub podmiotów: wraz z podaniem jej imienia i nazwiska, stosownym upoważnieniem wystawionym przez uprawnioną osobę/osoby wraz ze wskazaniem podstawy tego uprawienia, adresu korespondencyjnego, adresu email, własnoręcznym podpisem,b. zawiadomienie będzie wskazywać na podstawę uprawnienia do dokonania zawiadomienia i żądania usunięcia określonego Materiału,c. zawiadomienie będzie zawierać opis Materiału, którego dotyczy, ze wskazaniem adresu podstrony Serwisu, w ramach której jest on dostępny i miejsca na stronie, które umożliwią Administratorowi zlokalizowanie tego Materiału.

4. Administrator powiadomiony w sposób opisany powyżej przeanalizuje zawiadomienie i po stwierdzeniu jego zasadności, usunie kwestionowany Materiał z Serwisu.

5. W przypadkach oczywistego naruszenia zawiadomienia mogą być składane w formie elektronicznej na adres info@amakids.pl. zawiadomienie takie powinno zawierać wszystkie elementy opisane w pkt 3, z wyłączeniem własnoręcznego podpisu zawiadamiającego. Niezbędne upoważnienia lub dokumenty mogą być załączone do treści wiadomości w formacie PDF.

6. Administrator może, przed ostatecznym rozpatrzeniem zawiadomienia, wezwać o uzupełnienie zawiadomienia lub o złożenie dalszych wyjaśnień, a w przypadku zawiadomienia, o którym mowa w ust. 5 powyżej, może zażądać złożenia zawiadomienia, o którym w ust. 3 powyżej. W przypadku skierowania żądania zawiadomienia, o którym w ust. 5 powyżej, Administratora uznaje się za powiadomionego z momentem złożenia takiego zawiadomienia przez uprawnionego.

VI. Treści dostępne w ramach Serwisu

1. Zabronione są wszelkie czynności, które wprost nie są dozwolone przez Warunki Korzystania lub Regulamin lub przepisy prawa, a w szczególności które destabilizowałyby pracę Serwisu, utrudniałyby dostęp do Serwisu lub korzystania z niego. Zabronione jest podejmowanie innych działań na szkodę Administratora lub Użytkowników lub zagrażających ich prawom lub interesom.

2. Zabronione jest, bez uprzedniej, wyraźnej zgody Administratora, rozsyłania spamu i niezamówionej informacji handlowej oraz uprawiania działalności komercyjnej, reklamowej, promocyjnej przy pomocy Serwisu lub Materiałów lub w związku z nimi.

3. Wszelkie prawa do Serwisu, jego nazwy, domeny oraz Danych, rozumianych jako całość jak i każdej z osobna, stanowią wyłączną własność Administratora lub jego dostawców lub partnerów i korzystanie z nich może następować wyłącznie w sposób zgodny z Warunkami Korzystania i przepisami powszechnie obowiązującego prawa. Udostępnienie przez Administratora Użytkownikom Serwisu do korzystania, zgodnie z Warunkami Korzystania, nie oznacza przekazania Użytkownikom jakichkolwiek praw do Serwisu lub Danych, poza prawem korzystania z nich zgodnie z Warunkami Korzystania na potrzeby własnego użytku lub dozwolonego użytku publicznego.

4. Wszelkie przedrukowywanie, przeklejanie lub inne formy udostępniania, upubliczniania, rozpowszechniania, odsyłania do Danych lub korzystania z Danych, poza Serwisem może odbywać się wyłącznie za wyraźną, uprzednią zgodą Administratora lub na zasadach dozwolonego użytku osobistego lub publicznego, przy czym tam gdzie powszechnie obowiązujące przepisy prawa nadają Administratorowi, jako właścicielowi praw do Danych, prawo do sprzeciwienia się lub nieudzielenia zgody na korzystanie z Danych w danym zakresie, tam każdorazowo wymagana jest odrębna, wyraźna, uprzednia zgoda Administratora.

VII. Reklamacje

1. Wszelkie reklamacje dotyczące funkcjonowania Serwisu lub świadczonych Usług należy zgłaszać Administratorowi niezwłocznie na adres e-mail info@amakids.pl

2. Reklamacja powinna zawierać dokładny opis i powód reklamacji.

3. Administrator rozpatrzy zgłoszoną przez Użytkownika reklamację, w ciągu 14 dni od daty jej zgłoszenia.

4. Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, przed rozpatrzeniem reklamacji Administrator zwróci się do Użytkownika składającego reklamację o ich uzupełnienie we wskazanym zakresie.

5. Administrator udzieli odpowiedzi na reklamację przesyłając wiadomość na adres poczty elektronicznej Użytkownika podany przy zgłaszaniu reklamacji.

VIII. Ochrona danych osobowych

1. Korzystanie z Serwisu lub poszczególnych jego Usług może wiązać się z koniecznością podania przez Użytkownika danych osobowych. W takim przypadku brak udostępnienia danych osobowych, podanie nieprawdziwych danych osobowych, brak wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych lub cofnięcie zgody może ograniczać możliwość korzystania z Serwisu lub poszczególnych jego Usług.

2. Wszelkie dane osobowe (np. imię i nazwisko, adres, numer telefonu czy adres poczty elektronicznej) podawane są przez Użytkownika dobrowolnie w celu uzyskania dostępu do Serwisu lub oferowanych za jego pośrednictwem Usług

3. Podane przez Użytkownika Serwisu dane osobowe będą wykorzystywane przez Administratora zgodnie z Klauzulą Informacyjną oraz obowiązującymi przepisami prawa w zakresie ochrony danych osobowych.

4. Wszelkie inne informacje czy materiały przesłane do Serwisu przez Użytkownika, w tym pytania, komentarze, sugestie itp., nie będą traktowane jako poufne lub zastrzeżone, chyba ze wyraźnie to zostanie zastrzeżone przez Użytkownika, a informacje takie nie będą dostępne publicznie.

IX. Zaprzestanie korzystania z Serwisu, procedura blokowania dostępu do Serwisu

1. Użytkownik ma prawo w każdym czasie zaprzestać korzystania z Serwisu. Regulaminy mogą określać zasady zaprzestania korzystania z poszczególnych Usług.

2. Administrator ma prawo zablokować Użytkownikowi dostęp do Serwisu lub niektórych jego funkcjonalności w przypadku, gdy:a. Użytkownik korzysta z Serwisu w sposób niezgodny z obowiązującym prawem lub narusza postanowienia niniejszych Warunków Korzystania lub Regulaminu,b. działania Użytkownika naruszają lub zagrażają dobremu imieniu Administratora lub w inny sposób wyrządzają szkodę Administratorowi, Serwisowi lub innym osobom.

3. W przypadku gdy naruszenie ma charakter usuwalny, Administrator poinformuje Użytkownika o naruszeniu i wyznaczy mu termin na usunięcie skutków naruszenia i przywrócenia stanu zgodnego z Warunkami Korzystania lub Regulaminem. Zablokowanie dostępu nastąpi w takim wypadku po bezskutecznym upływie wyznaczonego terminu.

4. O ile Regulamin konkretnej Usługi nie stanowi inaczej, Administratorowi przysługuje prawo zaprzestania oferowania i świadczenia Usługi w każdym czasie.X. Postanowienia końcowe1. Jeśli którekolwiek z postanowień niniejszych Warunków Korzystania lub Regulaminu będzie niezgodne z przepisami prawa lub zostanie uznane za nieważne, wówczas pozostałe postanowienia Warunków Korzystania lub Regulaminu pozostają w mocy.2. Administratorowi przysługuje prawo zmiany Warunków Korzystania. W przypadku wprowadzenia zmian, Administrator poinformuje o nich Użytkowników w postaci informacji umieszczonej na Serwisie lub w inny zwyczajowo przyjęty sposób, przy czym zmiana nie może powodować naruszenia praw nabytych przez Użytkowników przed dniem wprowadzenia tejże zmiany.3. Niniejsze warunki korzystania wchodzą w życie z dniem ogłoszenia na stronie internetowej Serwisu. Zmiany Regulaminu wchodzą w życie w ciągu 14 dni od dnia ich dokonania i powiadomienia o tym fakcie Użytkowników w sposób określony w ust. 24. Warunki Korzystania dostępne są w aktualnej wersji pod adresem www.amakids.pl